Отношението - функция на еволюцията

"Човек, чието познание за света не го отвежда по-далеч от точката, до която може да го отведе науката, никога няма да разбере какво намира в природата онзи, който гледа с очите на духа"


Робиндранат Тагор

Функциите Разсъждение и Осъзнаване довеждат до функцията, отразяваща целостта им изразена чрез Отношението и превръщането й в кардинален критерий за позиция в битието на хората - само на хората. Затова я наричаме функция на еволюцията.

Изводи (от книгата)

От казаното в изложението можем определено да направим следните изводи за кода "изяждане плода на познанието":

Първо:

Кодът обяснява включването на функцията Разсъждение, която умът на хората до тогава не е притежавал. Протича двустранният процес Теза - Антитеза.

Второ:

Процесът теза - антитеза довежда до протичане на функцията Осъзнаване - Синтезът.

Трето:

Функциите Разсъждение и Осъзнаване довеждат до функцията отразяваща целостта им изразена чрез ОТНОШЕНИЕТО и превръщането й в кардинален критерий за позиция в битието на хората - само на хората. Затова ние я наричаме ФУНКЦИЯ НА ЕВОЛЮЦИЯТА

Четвърто:

Осъзнаването на сетивната информация е на две степени: Самосъзнание за Себе си и Осъзнаване на обектите извън Себе си.

Пето:

На физическо ниво протичат за първи път следните физически процеси:

  1. Включване на зрителните органи (очите)на друго ниво, различно от това преди изяждането на плода на познанието.
  2. Задействуване навътрешни връзкимежду Дясното и Лявото полукълбо, които позволяват аналитични функции. Заражда се първото психосъстояние на хората - изпитват срам.

Освен това:

  1. Проявяват сетворческитеспособности на Адам и Ева (когато си зашиват дрехи от смокинови листа). Те имат вече действен ум.
  2. Протича оценъчна психодинамична реакция довела до способността заполово привличане и оттам до раждане на поколение.
  3. Реализира се началото наморално - етичните норми на поведениепри човека - Богът им дава дрехи за да прикрият голотата си. Човекът вече притежава и етика.

 

Цялата книга може да изтеглите от тук