Теория на енергийния обмен

Теорията на енергийния обмен не е просто навлизане в Светая Светих, а е научно доказателство за съществуването на енергийно ниво в нашите естествени отношения с хората и особено с интимния партньор. ТЕО е надникване в Общите закони на това отношение. Невъзможността днес науката да докаже части от процеса на зачатието е защото тя не отчита тази наличност. Ние я предлагаме като теория, в която подстъпите към недоказаното стават естествени и лесно превземаеми. Нека читателят има търпението да изчете този интересен разказ и сам ще се убеди в нашата логика и в нашата готовност да помогнем на съвременната наука. Посветените никога не са отказвали контакт с науката, но непреднамерен и логичен, без предразсъдъци. Ние приветстваме всеки, който прочете тези редове и се замисли над основанията ни да разкрием тази мистерия - Зачатието.  

       
Джуал Кхул, Тибетецът,19 март 1996. Казанлък


 На вниманието на читателя представяме част от книгата:

ОБОБЩЕНИЕ НА ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ОБМЕН

В заключение можем да изкажем твърдението, че ние приемаме всички научни достижения в областта на микробиологията и генетиката включително и хипотетичните изводи, защото са основателно базирани на реални изследвания. Допълваме само, че за нас те продължават да бъдат видимото физиологично следствие, което не е предхождащата причина, въпреки, че е тясно свързана с нея. Невидимото, недоказаното все още от съвременната наука е скритият процес на мощно и фино влияние между всичко живо в този свят. Влиянието е на особено високо ниво при хората, които могат целенасочено и с посредничеството на своя УМ и ВОЛЯ да контролират енергийното си поле. Трагичните последици, особено в областта на морала, хаосът от високи и ниско честотни полета в ефира около нас, дадоха и продължават да дават своите отрицателни резултати. С необяснимо спокойствие, затиснати и унижени от безгръбначната, античовешка дейност на политици, учени, военни и псевдо творци, хората днес все по-рядко и все по-безотговорно подминават, а не рядко умишлено отказват да чуят крещящият въпрос: КАКВО СТАВА С НАС, С ДЕЦАТА НИ, С РАСАТА НИ?!

Егоизмът и жаждата за удоволствия са потопили съзнанието в мътния мираж на мимолетното удоволствие. В опасност не е само нашето жилище, нашата кола, нашето тяло, нашият живот, в опасност е еволюцията на цялата Пета Коренна Раса. На Хомо сапиенс. ДНК регресира. Основен модулатор в този регрес е нейната вибрация, излъчването й , динамична и дисхармонична - водеща до вече широк спектър от мутационни процеси. Затова ще си позволим отново да припомним за нашата ТЕОРИЯ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ОБМЕН, даваща ни ключовете за спирането или поне сериозното научно контролиране на този прогресиращ регрес.

Ние определено си даваме сметка, че предложената тук теория на този етап е все още извън търсенията и целите на съвременната наука, но категорично настояваме да се спре отдавнашното игнориране на проблеми и процеси приемани от учените като нещо извън човека, а в същото време от хилядолетия съществуващо като негова проява. За да стане ТЕО обоснована научна теория, по принципите на съвременната методология трябва да премине през експеримента и лабораторните доказателства - настояваме и за подобни изследвания, които само ще потвърдят нашата теория и ще доставят на науката достатъчно нейни доказателства за истинността и значимостта на предложените тук твърдения.

Припомняме основния принцип на ЕО отнасящ се до материята независимо от нейния вид:

ВСЯКО ТЯЛО ИЗЛЪЧВА СТРОГО ОПРЕДЕЛЕНО КОЛИЧЕСТВО ЕНЕРГИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИ КАЧЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ. ЕНЕРГИЯТА, ПРЕМИНАВАЩА ПРЕЗ ДАДЕНО ТЯЛО, УСВОЯВА НЕГОВАТА ЕНЕРГИЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, КАТО ПРЕДАВА НА ТЯЛОТО ЧАСТ ОТ СВОЯТА.

Основен принцип на ТЕО в животинския свят произхождащ от основния принцип на Енергийния Обмен:

ЕНЕРГИЙНИЯТ ОБМЕН МЕЖДУ ЖИВИТЕ СЪЩЕСТВА Е В ОСНОВАТА НА ЦЯЛОСТНОТО ФОРМИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНИЯ ОРГАНИЗЪМ. ЕНЕРГИИТЕ ОТ ЕСТЕСТВЕН ХАРАКТЕР В ЕНЕРГИЙНИЯ ОБМЕН МЕЖДУ ОРГАНИЗМИТЕ СА ДВЕ: КОСМИЧНАТА ЕНЕРГИЯ ЯН И ПЛАНЕТАРНАТА ЕНЕРГИЯ ИН. ТЕ СА В ПОСТОЯННО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. СТЕПЕНТА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЯН И ИН ПРЕДОПРЕДЕЛЯ ЕВОЛЮЦИОННОТО НИВО В РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗМИТЕ.

От основния принцип на ТЕО произхождат:

ПЪРВИ ЗАКОН НА ТЕО:

ЕНЕРГИЯТА ЯН Е УПРАВИТЕЛ, КОЙТО ФОРМУВА МАТЕРИЯТА ЧРЕЗ ЕНЕРГИЯТА ИН. ТЕ СА РАВНИ, НО НЕ СА РАВНОПОСТАВЕНИ. ЯН Е МЕТОДЪТ, А ИН МАТРИЦАТА. ЗАЕДНО СЪСТАВЯТ ПРОГРАМАТА НА РАЗВИТИЕТО!

Този закон има четири степени на реализация:

Първа степен:

Енергията на космоса ЯН е Методът, чрез който се реализира структурирането на материята в материалните полета. Енергията ЯН е Управителят, който ръководи процесите и чрез сътрудничеството на енергията ИН изгражда новата форма.

Втората степен:

Енергиите ЯН и ИН са равни, но не са равнопоставени при своето взаимодействие в материалните структури. ЯН управлява процесите ИН създавайки подходящата сред за развитие на енергията ИН.

Трета степен:

Енергията ИН формува материята, структурира я, чрез Метода ЯН, но я матрицира според собствените си потенциали и качества.

Четвърта степен:

Двете енергии съставят Новата Програма /ДНК/ за новото стъпало на развитието, каквото е всяко зачатие.

ВТОРИ ЗАКОН НА ТЕО или ЗАКОН НА ГАМЕТОГЕНЕЗАТА:

ПОЛОВИТЕ КЛЕТКИ ПРИТЕЖАВАТ СОБСТВЕН ЕНЕРГИЕН ЗАРЯД ПРЕДОПРЕДЕЛЯЩ ОПЛОЖДАНЕТО. ЕНЕРГИЙНИЯТ ЗАРЯД СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ МЯСТОТО НА МОНАДАТА-МАЙКА В ОРГАНИЗМА.

От Закона за Гаметогенезата произтичат законите за Овогенезата и Сперматогенезата.

Закон на СПЕРМАТОГЕНЕЗАТА:

ВСЕКИ СПЕРМАТОГОНИЙ СЕ ПРЕВРЪЩА В ЧЕТИРИ СПЕРМАТОЗОИДА С ДВА ПО ДВА ЕДНАКВИ ХРОМОЗОМНИ И ЕНЕРГИЙНИ ЗАРЯДИ НОСЕЩИ ЕНЕРГИЙНИЯ ЗНАК НА ТЕСТИСА-МАЙКА. ВСИЧКИ ТЕ СА ГОДНИ ЗА ОПЛОЖДАНЕ.

Закон на ОВОГЕНЕЗАТА:

ВСИЧКИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ ИМАТ ЕДНАКЪВ ХРОМОЗОМЕН НАБОР И СОБСТВЕН ЕНЕРГИЕН ЗАРЯД ОПРЕДЕЛЕН ОТ ЯЙЧНИКА-МАЙКА. ПРИ ДЕЛЕНЕТО КЛЕТКИТЕ ОБОСОБЯВАЩИ СЕ С ПРОТИВОПОЛОЖЕН НА ЯЙЧНИКА ЕНЕРГИЕН ЗАРЯД ИМАТ ЗАТИХВАЩИ ФУНКЦИИ И НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ЯЙЦЕКЛЕТКА ГОДНА ЗА ОПЛОЖДАНЕ.

Ще прибавим към тези два закона на Гаметогенезата информацията, че съществуват още закони, които регламентират механизма на определяне на годността на тази гамета, която ще даде плод предопределен да носи строго фиксиран символ съответствуващ на вече разяснените в общи линии ЧЕТИРИ принципа на съставните части на клетъчната структура на организма.

ЗАКОНЪТ ЗА КЛЕТЪЧНИТЕ СТРУКТУРИ и пренасянето на техните принципи в половите клетки гласи:

ХОМОЛОЖНИТЕ КЛЕТКИ, ПОДЧИНЕНИ  НА ЕНЕРГИЙНИЯ ЗАКОН НА ГАМЕТОГЕНЕЗАТА. СТАВАТ ЧЕТИРИ СПЕРМАТОЗОИДИ СЪДЪРЖАЩИ  ВСЕКИ ПО ЕДИН ОТ ЧЕТИРИТЕ ПРИНЦИПА НА КЛЕТЪЧНИТЕ СТРУКТУРИ. ОВОГЕНЕЗАТА   ДАВА   ВИНАГИ   САМО   ПО   ЕДНА   ЯЙЦЕКЛЕТКА ПРИТЕЖАВАЩА ЕДИН ОТ ЧЕТИРИТЕ ПРИНЦИПА.

Този принцип носен от яйцеклетката се съединява само със съответствуващият му сперматозоид за да се образува такава нова структура, която да бъде подчинена на един от четирите принципа или на един от четирите елемента употребявани винаги в зодиакалната символика като основен знак на зодията.Не липсата на символи е наложила да се повтарят тройно тези символи /вода, огън, въздух и земя/, а информацията за строга енергийна подчиненост на зодиакалния йонен поток и на организмите раждащи се под неговото въздействие.

Раждането на близнаци в този случай наистина става природна аномалия, защото удвоеният знак /принцип/ дава строго еднакви форми на матрициращата енергия ИН, а това е в противоречие с принципа за неповторяемост при еволюцията на РНК, която подава на ДНК нужната й информация за развитието на индивида. Но за това вече говорихме.

Да уточним обаче, че отделянето на три полярни телца е въпрос на енергиен обмен и строго предопределен енергиен процес в организма на жената имащ за цел да въведе един единствен принцип за развитието на детето като основен и водещ, е наш дълг. Освен това мислим, че това е интересна за науката хипотеза, дори с присъствуващата тук недоизказаност.

С разгледаните В съчинението постулати на Общата теория на енергийния обмен, ние се постарахме да представим пред читателя и интересуващият се учен съдържанието на дребните науки знаещи отдавна много от тайните на този сложен и чувствителен процес, който за наша радост все повече започва да занимава интересът и мисленето на научните среди. Според нас да се мълчи повече по този въпрос е недопустимо и би представлявало грешка равностойна на жестокост към живота и битието на човечеството. Генетиката е обект на човешкото мислене и форма на неговото бъдеще. С преизпълнено с грижа сърце и разум се надяваме даденото знание да не доведе нечие пристрастие до ужасите на Четвърта Коренна Раса. Дано примерът и заветите на най-великият от посветените на нашата планета Иисус Христос възпрат ръката на такъв ум.

Ще си позволим в това обобщение да конкретизираме тези въпроси за които изразихме по-горе претенцията за отговор.

 1. Какво представляват в структурно и енергийно отношение физическите тела на хората?
 2. Защо е такава формата на половите апарати на мъжа и жената и тяхната енергийна функция при оплождането?
 3. Предопределен ли е менструалният цикъл на жената от фазите на Луната?
 4. Защо половият апарат на мъжа е извън тялото, а на жената дълбоко вътре в таза?
 5. Какво е значението на химена и какво получава жената от своя първи полов акт, както и от всички други?
 6. Как половият живот влияе на наследствеността?
 7. Защо Примордиалните клетки се създават в жлъчния мехур и кое налага отделянето на половата клетка още в този ранен стадий от развитието на ембриона?
 8. Защо Примордиалната клетка е полова, но всъщност е соматична по хромозомен набор?
 9. Не са ли Примордиалните клетки андрогенни, двуполюсни в този период на изчакване на Герминативния гребен и защо?
 10. Защо Герминативните клетки са недоразвити? Кое налага да се развие бъдещата полова клетка до Овоцит I ред и след това да изчаква 14 години до узряването си до Овоцит II ред?
 11. Как става така, че същите тези Примордиални клетки в единия случай са полови клетки само с хромозом на пола Х, ако е момиче, а в друг с Х и У, ако е момче? Защо същите те проявяват стойност към двуполови прояви - хермафродити, трабестити и т.н.?
 12. Защо е необходимо Овоцит II ред за толкова кратък период от време да узрее до яйцеклетка?
 13. Защо при Овогенезата се налага аналогично както при Сперматогенезата делене, а се получава само една яйцеклетка годна за оплождане?
 14. Защо трите полярни телца са негодни /недоразвити/  за оплождане?
 15. Какво още пренасят в себе си гаметите освен хромозоми и енергиен заряд? Как се предопределя основният принцип на структурното изграждане на клетките в организма?
 16. Защо при Сперматогенезата имаме четири годни за оплождане сперматозоида и как те се разделят на Х и У хромозомоносители?
 17. Как става енергийното определение на гаметите при мъжа и жената?
 18. Защо сперматозоидите с различен хромозомен набор не контактуват помежду си?
 19. Защо е необходимо сперматозоидите да зреят и се съхраняват в зоната на тестисите и защо секрецията на Простатата е толкова обилна? Защо се влива непосредствено преди еякулацията?
 20. Защо в спермата имаме наличието не само на двоен хромозомен, но а на-двоен полярен по заряд набор от същите?
 21. Защо и двата тестиса произвеждат едновременно гамети, а не се редуват както е при яйчниците?
 22. Защо сперматозоидите се насочват едновременно към двете фалопиеви тръби, независимо че в едната няма готова за оплождане гамета?
 23. Кой "примамва", "привлича" сперматозоидите и кои от тях към яйцеклетката?
 24. Какво предопределя предпочитанието на яйцеклетката при избора й кой сперматозоид да я оплоди? Защото ние твърдим, че тя ги избира?
 25. Защо част от сперматозоидите достигнали до яйцеклетката отказват да избършат акрозомна реакция?
 26. Кой кара зиготата да "танцува" и защо танцът й е в посока обратна на часовниковата стрелка?
 27. Защо е необходимо яйцеклетката да бъде оплодена във Фалопиевата тръба, а не в матката, където тя така или иначе слиза и би могла да изчака там оплождането си?
 28. Защо в една зигота може да бъдат заченати повече от един ембрион и защо те винаги са еднополови?
 29. Защо еднояйчните близнаци са пълни копия един на друг и как принципите за структуриране на клетките в организма предопределят тази еднаквост?
 30. Защо в една зигота не е възможно да се разбият разнополови близнаци?
 31. Кога се зачева момче и кога момиче? Кое предопределя този избор?
 32. Защо собствените защитни механизми на жената приемат хомоложните клетки на мъжа като врагове? Защо защитните сили на организма на жената не приемат яйцеклетката за враг, въпреки, че тя също е хомоложна?
 33. Защо всички хромозомни набори са четни? Защо въпреки всичко и при Сперматогенезата и при Овогенезата се образуват по еднакъв четен брой - четири - полови клетки, но всъщност оцеляват само пет общо? Ако разгледаме обобщено този проблем то какви изводи можем да си направим при отчитане на четирите азотни бази, които всъщност са винаги четири плюс една?
 34. Все още остава открит въпросът ако Примордиалните клетки са еднакви и ако само по чисто генен път се определят те в бъдещият полов апарат, то тогава кой и как разпределя Х и Ухромозомите? И още; кои от дермалните клетки на жлъчката носят в себе си Х Х и кои ХУ хромозоми? Разбираме, че става въпрос за един неоспорим, но все още недоказан факт: Дермалните /примордиални/ клетки ли определят пола като хромозомен набор? Тогава още на това ниво имаме полово предопределение! И ако е така - защо  от жлъчката зависи бъдещият пол на детето? Герминативния гребен тогава има вече полово предопределени клетки, които само изчакват гените формиращи половите органи да се включат в сьздаването им. Тогава какво става с теорията за Х и У хромозомите определящи полът? Ако все пак тази теория е вярна, а то е така, тогава функцията на жлъчката е далеч по-друга при сътворяването на бъдещият организъм. Какво носи тя и как тя обособява половите, но все още в соматична форма клетки? Разглеждането на този въпрос е достоен за отделно научно изследване. Може би в Специалната част на ТЕО ще ни бъде позволено да кажем повече от поднесеното тук.
 35. Коя е системата, било то мускулна или друга, която извежда с такава скорост и сила спермата от тестисите? От къде се доставя тази енергия и кой я насочва?

Кой сигнализира Простатата да влее своя секрет и то точно в този момент, когато сперматозоидите достигнат до нейните канали? Защото всяка несинхронизираност ще обрече всяка възможност за оплождане.

 1. До някъде отговорихме и на въпросът за основата на много генетични мутации известни като смъртоносни болести, както и други неподдаващи се на терапевтично въздействие. Може ли днес науката да предложи по-основателна хипотеза за хромозомните болести?
 2. Кои са генетичните механизми активизиращи "дремещите" клетъчни онкогени?
 3. Цитирайки световноизвестният учен С. Лурия, нобелист за 1969 г., който казва, че ще дойде време за "ремонт на място" на отделни болни органи ще разширим неговата идея за "присадена" нормална ДНК на място на дефектната с Въпроса: А ако това може да стане по енергиен път? Ако вместо присаждане осъществим спиране на активираните онкогени?

И още много други, чието конкретизиране за сега е невъзможно поради риска да навлезем в Специалната част на ТЕО. В нея ние ще разгледаме и въпросът защо яйцеклетката е годна толкова кратко време за оплождане, но основното ни внимание ще бъде насочено към тайните на генетичните структури на ДНК и РНК. Разбира се в светлината на ТЕО. И в границите на ГЛАВНИЯ въпрос на генетиката: ДО КЪДЕ И КАК МОЖЕМ ДА СЕ НАМЕСВАМЕ В ЗАКОНИТЕ НА ПРИРОДАТА?!
Цялата книга може да изтеглите от тук